«« با عر ض پوزش تا اطلاع ثانوی از ارائه هرگونه خدمات معذوریم »»

انواع پرسشنامه ها مربوط به رشته های علوم انسانی و علوم تربیتی و دانشجویان کارشناسی ارشد و محققین......

 

 

ردیف

عنوان پرسشنامه

تهیه کننده

هدف

 

 

 

 

 

LPC(سبک رهبری فیدلر)

فیدلر و چمرز 1984

 

 

ابتکار و نوآوری

مارتین پاتچن

 

 

ابعاد موفقیت

پارکر و کازمایر

 

 

اثر بخشی ارتباطات

 

 

 

اثر بخشی سازمانی

پارسونز

 

 

اثر بخشی گروهی

فریدمن و یار بروگ

 

 

ارزش

لوزیر1993

 

 

ارزیابی ابعاد سازمانی

ساشکین و موریس 1984

 

 

ارزیابی استرس

هل ریگل و اسلوکوم

 

 

ارزیابی عملکرد

 

 

 

ارزیابی مرکز کنترلی فرد

جولیان راتر1971

 

 

ارزیابی مسیر ترقی

تی جی دلانگ1982

 

 

استرس

ویلیام دایر

 

 

استرس

آر.اس.الیوت

 

 

استرس

اورلی گیردانو

 

 

استرس فرد در شغل

 

 

 

آشو-- ب وشغل مدیران

پیتر بی وایل

 

 

اضطراب امتحان

 

 

 

انتظار

هاکمن-لالر و پورتر

 

 

انتظار از شغل

آر.ان.لازیر

 

 

بهبود تیم

هل ریگل 1996

 

 

بهره وری کارکنان

مولفه ساخته

روایی پایایی موجود است

 

پذیرش تغییر شغل

مارتین پاتچن

 

 

پیچیدگی

استفن رابینز

ساختار سازمانی

 

پیرو موثر

ار.ای.کلی1988

 

 

تضاد شغل

دوبرین1985

 

 

تعهد سازمانی

مودای-استیرز و پورتر

 

 

تمایل به برنامه ریزی

کوئین و همکاران

 

 

تمرکز

استفن رابینز

 

 

توانایی شهودی

آگور1989

 

 

جامعه پذیری

رالف کتز1988

 

 

جو سازمانی

سوزمان& سام دیپ

 

 

حل تضاد

سوسمان و سام دیپ

 

 

حل مساله

هل ریگل و اسلوکوم

 

 

خلاقیت

رند سیپ 1979

 

 

خویشتن شناسی

دیوید وتن-کیم کامرون

 

 

درگیری شغلی(مشارکت کاری)

توماس لاداهل1965

 

 

رسمیت

استفن رابینز

ساختار سازمانی

 

رسمیت

هیگ و آیکن1969

 

 

رضایت شغلی

مارتین گانن

 

 

رفتار اخلاقی در سازمان

لوزیر1993

 

 

رفتارهای سی+اسی

ای.جی.دوبرین

 

 

سبک رهبری

باردنز و متزکاس1969

 

 

سبک رهبری(مراوده ای-تحول گرا)

وارنر بارک

 

 

سبکهای یادگیری

کلب1984

 

 

سلسله مراتب نیازها

جونز و فیفر

 

 

سنجش انگیزه مدیریت

ماینر و اسمیت1982

 

 

سنجش بروکرات مداری

دوبرین 1978

ساختار سازمانی

 

سنجش رضایت شغلی(JDI)

ویسوکی و کروم 1994

 

 

سنجش روابط رهبر-پیرو

فرد فیدلر-چمرز و ماهار

 

 

سنجش ساختار کار

ایبید

 

 

سنجش قدرت پست و مقام

ایبید

 

 

سنجش کارآفرینی

اسکاربوروف و زیمرر1990

نیمرخ کارآفرینی فرد را ارئه می کند

 

سنجش مرکز کنترل

 

 

 

سنجش میزان اشتیاق به رایانه

هاینسن،گلایس و نایت

 

 

شخصیت

دوبرین1985

 

 

شناخت ارزشها

روکیچ1972

 

 

شناخت تیم کاری

جک گیب 1978

 

 

شناخت سازمان (ODQ)

رابرت سی پر ریزیوزی

 

 

شناخت شخصیت

باس- والنزی

 

 

شناخت شغل

جان واگنر

 

 

شناسایی ارتباطات

سوسمان و کرینوس

 

 

شنود موثر

گلن و پود1989

 

 

طراحی سازمان

ویگا و یانوزاس1979

 

 

طراحی شغل

ایوانسویچ و ماتسون

 

 

عملیات مدیریت

پورتر 1966

 

 

غنی سازی شغلی

ریف تاینل1973

 

 

فرسودگی شغلی

مزلاک

 

 

فرهنگ سازمانی

استفن رابینز

 

 

فرهنگ سازمانی 4مولفه ای

کارل هیموئیتز1989

 

 

فرهنگ سازمانی 6 مولفه ای

کامرون و کویین 1999

انگلیسی

 

فرهنگ کلاس

استفن رابینز

 

 

قدرت حرفه ای

ایوان سویچ و ماتسون

 

 

قدرت مداری

کریستی و جیس

 

 

قدرتمند سازی دیگران

اشتاین متز . ار. تود1986

 

 

کار گروهی

ایوان جارویس 1986

 

 

کارآفرینی

استفن رابینز

شناسایی اینکه یک فرد کارمند است یا کارآفرین

 

الگوهای رفتاری

ایوانسویچ و ماتسون

 

 

مدیر قرن بیست و یکم

دانشجویان دانشکده بازرگانی آمریکا

 

 

مدیریت تضاد

استفن رابینز1994

 

 

مدیریت تعارض

 

 

 

مدیریت زمان

کوئین و همکاران

 

 

مدیریت زمان

اسمیت -ریلی و کارن

 

 

مدیریت کیفیت فراگیر

موسسات کیفیت فدرال امریکا

 

 

مفروضات ارزیابی عملکرد

رابرت کوئین و همکاران

 

 

مفروضات مدیریتی

شرمر هورن

 

 

مهارتهای ارتباطی

بارتون جی.ای.1990

 

 

مهارتهای مدیران موثر

کامرون و وتن1991

 

 

مهارتهای مذاکره

پیره1981

 

 

موانع شخصی خلاقیت

فیفر 1990

 

 

موفقیت / ارتقاء

رادسیپ1984

 

 

میزان سی+اسی بودن سازمان

فرایزر و کاکمار

 

 

میزان سی+اسی بودن فرد

بایرنز

 

 

نفوذ( اعمال قدرت)

سوسمان و دیپ

 

 

نگرش اقتضایی

هل ریگل و اسلوکوم

 

 

نگرشهای فرهنگی هافستد

دورفمن و هاول

 

 

نیاز

استیرز و پورتر

 

 

نیازها

جودیت آر.گوردون

 

 

نیازهای (ERG)

کلایتون.پی.الفرد1972

 

 

نیازهای ارتباطی(FIRO-B)

ویلیام شوتز

 

 

هدفگذاری

لورنزی و همکاران

 

 

انگیزه شغلی

 

 

 

 

مبلغ هر پرسشنامه ٣۵٠٠ تومان می باشد

 

که می توان از طریق انتقال کارت به کارت به حساب زیر واریز گردد..

 

«« با عر ض پوزش تا اطلاع ثانوی از ارائه هرگونه خدمات معذوریم »»